އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝާޒު
މެންބަރު
އިންތިޚާބުވި ތާރީޚް: 24 އޭޕްރިލް 2023
ޕާޓީ: މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ކުރީގެ މެންބަރުން

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
މެންބަރު
އިންތިޚާބުވި ތާރީޚް: 28 މޭ 2019
ޕާޓީ: ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ވަކިވި ތާރީޚް: 22 ފެބުރުވަރީ 2023