ފުވައްމުލައް ސިޓީ
Fuvahmulah City Atoll
ފުވައްމުލައް | ޗާޓުން ބައްލަވާ
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ފުވައްމުލައް


ޖުމްލަ 38 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 144,684,022.00 ރ.
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި