މާލެ ސިޓީ
Male' City Atoll
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: މާލެ


ޖުމްލަ 132 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 1,586,127,510.00 ރ.
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ހިނގަމުންދަނީ
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ޕްލޭންކޮށްފައި
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްލޭންކޮށްފައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި