މާލެ ސިޓީ
Male' City Atoll
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: މާލެ


ޖުމްލަ 133 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 1,637,013,510.00 ރ.
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްލޭންކޮށްފައި
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްލޭންކޮށްފައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި