މާލެ ސިޓީ
Male' City Atoll
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: މާލެ


ޖުމްލަ 138 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 42,600,000.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ޕްލޭންކޮށްފައި
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްލޭންކޮށްފައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި