ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
Kulhudhuffushi City Atoll
ކުޅުދުއްފުށި | ޗާޓުން ބައްލަވާ
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ކުޅުދުއްފުށި


ޖުމްލަ 58 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 16,217,828.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި