ސިޓީ އަދި އަތޮޅު

މާލެ ސިޓީ

މާލެ.
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: މާލެ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ފުވައްމުލައް
ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑުއަތޮޅު
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ހިތަދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

ކުޅުދުއްފުށި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ކުޅުދުއްފުށި
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު

ތިލަދުންމަތި އުތުރުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ދިއްދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ކުޅުދުއްފުށި
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ފުނަދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: މަނަދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: އުނގޫފާރު
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: އޭދަފުށި
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު

ފާދިއްޕޮޅު
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ނައިފަރު
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު

މާލެއަތޮޅު
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ތުލުސްދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ރަސްދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: މަހިބަދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު

ފެލިދެއަތޮޅު
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ފެލިދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު

މުލަކަތޮޅު
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: މުލި
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ނިލަންދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ކުޑަހުވަދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު

ކޮޅުމަޑުލު
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ވޭމަންޑޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު

ހައްދުންމަތި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ފޮނަދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ވިލިނގިލި
ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި
ވެރިކަން ކުރާ ރަށް: ތިނަދޫ
ޗާޓުން ބައްލަވާ