ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
Fuvahmulaku Uthuru Dhaaira


ޖުމްލަ 37 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 144,684,022.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ރަށް
އާބާދީ
މަޝްރޫއު