މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
Maafannu Dhekunu Dhaaira


ޖުމްލަ 77 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 778,897,446.00 ރ.
ހިނގަމުންދަނީ
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ޕްލޭންކޮށްފައި
ރަށް
އާބާދީ
މަޝްރޫއު