މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ
Mahchangoalhee Medhu Dhaaira


ޖުމްލަ 77 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 778,897,446.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ހިނގަމުންދަނީ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ޕްލޭންކޮށްފައި
ރަށް
އާބާދީ
މަޝްރޫއު