ހއ. ފިއްލަދޫ މަދަރުސަތުއްޞަބާޙް
ހއ. ފިއްލަދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހއ. ފިއްލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު