ހއ. ތަކަންދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
މަދަރުސަތުއްޝަހީދު ޢަލީ ތަކުރުފާން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހއ. ތަކަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު