ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް
ނ. ހޮޅުދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ނ. ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ