ނ. ވެލިދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ނ. ވެލިދޫ ސްކޫލް
ނ. ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނ. ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު