ހއ.އުލިގަމު ސްކޫލް
ހއ. އުލިގަމު ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހއ. އުލިގަމު ޕޮލިސް ޑެސްކް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ހއ. އުލިގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު