ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލް
ރ. އަލިފުށީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ރ. އަލިފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރ. އަލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު