ރ. އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް
ރ. އަނގޮޅިތީމު ޞިއްޙީމަރުކަޒް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރ. އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު