ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް
ރ. އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު