ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
ރ. ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރ. ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު