މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރ. ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ރ. ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ރ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ރ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
ރ. ދުވާފަރު ސްކޫލް
މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް