ބ.ކެންދޫ ސްކޫލް
ބ. ކެންދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ބ. ކެންދޫ ޑެސްކް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ. ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު