ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް
ބ. ތުޅާދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ބ. ތުޅާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ. ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު