ޅ. ކުރެންދޫ ސްކޫލް
ޅ. ކުރެންދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ޅ. ކުރެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޅ. ކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު