ކ. ގުޅީ ސްކޫލް
ކ. ގުޅީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒު
ކ. ގުޅީ ޕޮލިސް ޑެސްކް
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކ. ގުޅީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު