މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ކ. މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ކ. މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ކ. މާފުށީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ކ.މާފުށީ ސްކޫލް
މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް