ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު