އއ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އއ. ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު