ހދ. ވައިކަރަދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހދ. ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު