އދ. އޮމަދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
އދ. އޮމަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އދ. އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު