ހއ. ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހއ. ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހއ. ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު