ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ވ.އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރްކަޒް
ވ. ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ވ. ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް