ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ފ. ފީއަލީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ފ. ފީއަލީ ޕޮލިސް ޑެސްކް
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފ. ފީއަލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު