ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ފ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ފ.އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރްކަޒު