ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދ. މީދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ދ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދ. މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު