ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް
ދ. މާއެނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދ. މާއެނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު