ތ. ވިލުފުށީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ވިލުފުށީ ސްކޫލް
ތ. ވިލުފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތ. ވިލުފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު