ތ. މަޑިފުށީ ސްކޫލް
ތ. މަޑިފުށީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ތ. މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތ. މަޑިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު