ތ.ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލް
ތ. ދިޔަމިގިލި ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ތ. ދިޔަމިގިލި ޕޮލިސް ޑެސްކް
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތ. ދިޔަމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު