ތ. ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް
ތ. ހިރިލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ތ. ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތ. ހިރިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު