ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ތ. ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް