ތ.ކިނބިދޫ ސްކޫލް
ތ. ކިނބިދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ތ. ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތ. ކިނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު