ށ. ކަނޑިތީމު ސްކޫލް
ށ. ކަނޑިތީމު ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ށ. ކަނޑިތީމު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ށ. ކަނޑިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު