ހއ. ކެލާ މަދަރުސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް
ހއ. ކެލާ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް  
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހއ. ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހއ. ކެލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު