ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް
ލ. ކުނަހަންދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒު
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ލ. ކުނަހަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު