ށ. ބިލެތްފަހީ ސްކޫލް
ށ. ބިލެތްފަހީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ށ. ބިލެތްފަހި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު