ގއ.މާމެންދޫ ސްކޫލް
ގއ. މާމެންދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ގއ. މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު