ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް
ށ. މާއުނގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ށ. މާއުނގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު