ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް
ށ. މިލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ށ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ށ. ބިލެތްފަހި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު