ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލް
ގދ. ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ގދ. ފިޔޯރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގދ. ފިޔޯރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު