ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ގދ. އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރްކަޒް
ތިނަދޫ ސްކޫލް