ހއ. ދިއްދޫ
HA. Dhihdhoo | LD0568
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A04 ދިއްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 58.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 4,186

މިރަށަކީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ދެބައިވީއްސުރެ ހއ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ރަށެވެ. މިރަށުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި، ކުރީ ޒަމާނުގައި އޮތް ރުއްގަނޑަކީ އުތީމު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ބެލެހެއްޓެވި ރުއްގަނޑެކެވެ. މިރަށަކީ މާޒީވެދިޔަ ތާރީޚުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ގޮތަކަށް މުޅިރަށް "ފެންވެފައިވާ" ރަށެކެވެ. "ރަށްފެންވުން"، މި ލަފުޒު މިރަށު މީހުން ބޭނުންކޮށް އުޅުނީ، ރަށުގެ ދެ ގެއެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ގެދޮރަކާއި ހަރުގެ ފަދަ ތަންތަން އަނދައި އަޅިއަށްވެގެންދިޔަ ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.
ޖުމްލަ 22 މަޝްރޫއު
2021 ގެ ބަޖެޓް : 40,787,578.00 ރ.