ގދ. މާވާރުލު | މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް
GDh. Maavaarulu | LD0357
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 92.7 ހެކްޓަރ
RUL VRQM
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/07/2012
ޖުމްލަ 1 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.